+421 904 694 801
apsconsulting@apsconsulting.sk
Kontaktujte nás

SLUŽBY

Ponúkame Vám konzultačné a poradenské služby, školenia a interné audity pri zavádzaní integrovaných systémov podľa noriem ISO:

 • protikorupčný manažérsky systém (ABMS) podľa normy ISO 37001
 • systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
 • systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
 • systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa normy ISO 45001
 • systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) podľa normy ISO/IEC 27001


ISO 37001 – systém protikorupčného manažérstva (Antibribery management system – ABMS)

ISO 37001 je medzinárodná norma, ktorá pomáha organizácii vytvoriť, zaviesť, udržať a zlepšovať systém, ktorý špecifikuje rôzne protikorupčné politiky a postupy, ktoré by mala organizácia implementovať v snahe predchádzať korupcii, ako aj identifikovať a riešiť prípady, kedy došlo ku korupcii.

Tieto politiky a postupy by mala organizácia implementovať vhodným a primeraným spôsobom v závislosti od typu a veľkosti organizácie a podľa povahy a rozsahu rizík korupcie, ktorým je vystavená.

Požiadavky normy ISO 37001 sú v súlade s medzinárodne uznávanou dobrou praxou v boji proti korupcii.

Norma ISO 37001 sa dá uplatniť na malé, stredné a veľké organizácie vo verejnom, súkromnom i neziskovom sektore.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO 37001?

 • norma poskytuje minimálne požiadavky a podporu vedeniu pri implementácii a zaistení merateľnosti systému protikorupčného manažérstva
 • súčasťou systému protikorupčného manažérstva je vytvorenie nástroja pre riadenie rizík, ktorý zaručuje manažmentu, investorom, zamestnancom, zákazníkom ako i ďalším zainteresovaným stranám, že organizácia podnikla správne kroky k zamedzeniu, odhaleniu a adekvátnemu riadeniu rizika úplatkárstva
 • systém je zameraný na úplatkárstvo, organizácia však pri implementácii môže zahrnúť aj iné trestné činy spojené s korupciou
 • Organizácia môže získať nezávislú certifikáciu ISO 37001 podobným spôsobom ako pri certifikácii iných manažérskych systémov ako je napr. ISO 9001 (systém manažérstva kvality)
 • neustále zlepšovanie environmentálnych aspektov
 • návratnosť investícií v oblasti životného prostredia

ISO 9001 – Manažment kvality

ISO 9001 je medzinárodná norma zameraná na manažment kvality, aplikovateľná na akúkoľvek organizáciu z ktoréhokoľvek sektora a oblasti. Je to hlavná norma podľa ktorej sa spoločnosti certifikujú, aj keď certifikácia nie je povinná požiadavka normy.

Je založená na ôsmych princípoch manažmentu kvality:

 • Zameranie na zákazníka
 • Vedúce postavenie
 • Zapojenie ľudí
 • Procesný prístup
 • Systémový prístup k manažmentu
 • Neustále zlepšovanie sa
 • Na faktoch založené rozhodovanie
 • Navzájom prínosné dodávateľské vzťahy

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO 9001?

 • zvýšenie príjmov a podielu na trhu vďaka rýchlej a flexibilnej reakcii
 • zvýšená efektivita vo využívaní zdrojov prispieva k zvýšeniu spokojnosti zákazníka
 • zvýšenie zákazníckej lojality vedie k opakovanému vráteniu sa zákazníka
 • vzájomne prospešné dodávateľské vzťahy
 • väčšie porozumenie a motivácia ľudí k cieľom spoločnosti
 • motivovaní a zaviazaní ľudia v organizácii
 • nižšie náklady a kratšie doby cyklu vďaka efektívnemu využívaniu zdrojov
 • schopnosť koncentrovať sa na kľúčové procesy

ISO 14001 – Environmentálna zodpovednosť

ISO 14001 je medzinárodná norma zameraná na identifikovanie a kontrolu environmentálneho vplyvu a systematické hodnotenie environmentálnych aspektov.  Norma je vhodná pre akúkoľvek organizáciu bez ohľadu na veľkosť a zameranie. ISO 14001 priamo nadväzuje na systém kvality ISO 9001 a často si vyžaduje zavedenie systému kvality.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO 14001?

 • zníženie nákladov odpadového manažmentu
 • ušetrenie spotreby energie a materiálov
 • zlepšenie obrazu podniku v očiach zákazníkov, investorov, verejnosti a celej komunity
 • praktický nástroj pre splnenie zákonných požiadaviek v oblasti životného prostredia
 • znižovanie incidentov, ktoré majú za následok dlhy, čím sa znižujú poistné náklady

ISO 45001 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

ISO 45001 je medzinárodnou normou určujúcou požiadavky pre manažérske systémy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Umožňuje organizácii získať kontrolu a znalosti o všetkých relevantných nebezpečenstvách vyplývajúcich z normálnej prevádzky a neobvyklých situácií.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO 45001?

 • zníženie nehodovosti na základe stanovenia nebezpečenstiev na pracovisku
 • zvýšenie kontroly a redukcie nebezpečenstiev stanovením cieľov, zámerov a vyvinutej zodpovednosti
 • preukázanie Vašej angažovanosti na ochrane personálu, majetku a závodu
 • zhoda s právnymi predpismi
 • zvýšenie Vašej dobrej povesti pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov
 • redukcia poistných prémií
 • podnecuje efektívnejšiu internú a externú komunikáciu
 • zlepšuje Vašu kultúru bezpečnosti

ISO/IEC 27001 – systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB)

ISO 27001 je medzinárodná norma, ktorá pomáha organizáciám odhaľovať potenciálne a doposiaľ neznáme riziká v oblasti bezpečnosti informácií a počítačových systémov. Vďaka analýzam zameraným na riziká, chyby, nedostatky a smery možných útokov dokážeme vytvoriť opatrenia, ktoré zabránia možným zdrojom strát.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO/IEC 27001?

 • celková a komplexná ochrana zdrojov v organizácii (od zariadení, cez použité služby, až po zamestnancov)
 • posilňuje a zvyšuje dôveru zákazníkov, partnerov a verejnosti k organizácii
 • zvýšenie bezpečnosti informácií (predchádzanie úniku dát, manipulácia s dátami, postup pri strate alebo úniku dát, informovanosť zamestnancov)
 • priebežné zníženie nákladov a minimalizovanie nákladov spojených so stratou dát
 • zavedenie normy je vhodné pre každú organizáciu (nie len pre spoločnosti pôsobiace v oblasti informatiky alebo softvérovým firmám)
Kontaktujte nás

Povinné položky

Konzultácie, Auditovanie
a školenie ISO noriem